Новини

Развитие на мрежа "Младежки театри срещу омразата"

  към всички новини
Мрежови срещи, Бургас
21 07.2022

Мрежови срещи, Бургас


  • Първа мрежова среща – 11 и 12 август 2021 г.
  • Втора мрежова среща – 30 и 31 август 2021 г.
  • Трета мрежова среща – 12 и 13 декември 2021 г.  

В семинарите за разширяване на мрежата от организации, работещи с младежи, проведени от проектния партньор АСУ „Делфи” в Бургас през август и декември 2021 г. участваха общо 46 представители на 17 различни организации от града и региона. Това са: Академия Лазур; Дружество на пенсионерите Мойра; Комисия за защита от дискриминация, Бургас; Младежка доброволческа мрежа; Фондация Астика; ДГ „Вълшебство”; ДГ „Яна Лъскова”; ОУ „Отец Паисий”, с. Съединение, общ. Сунгурларе; ОУ „П. Р. Славейков”, Бургас; ОУ „Светлина”, с. Тополица, общ. Айтос; ОУ „Христо Ботев”, с. Трояново, общ. Камено; Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника; Профилирана гимназия за чужди езици „Васил Левски”; СУ „Христо Ботев”, гр. Сунгурларе; Университет „Проф. д-р Асен Златаров”.

Целта на срещите е да се разпространи модела на работа, създаден по проекта и озаглавен „Младежки театри срещу омразата” сред по-голяма група от хора и да се повиши техния капацитет в прилагането на иновативни подходи в работата с младежи. Това се случва основно чрез разработения наръчник за обучители „Театрални етюди СРЕЩУ ОМРАЗАТА” и създадените четири видео-урока. Представеният в наръчника подход съчетава елементи от различни похвати от сферата на неформалното образование: театър-форум, импро-театър и дискусия. Насочен е към предизвикване на емпатия и чувство за отговорност у младежите като поставят себе си на мястото на героите чрез разиграване на етюди по специално разработени казуси на база реални случки от ежедневието на млади хора от уязвими групи. Разиграването на такива казуси е демонстрирано в четвъртия видео-урок, а останалите три включват различни упражнения за запознаване и за развиване на артистични умения у младежите.

 

Проектът "РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА МЛАДЕЖКИ ТЕАТРИ СРЕЩУ ОМРАЗАТА" се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА МЛАДЕЖКИ ТЕАТРИ СРЕЩУ ОМРАЗАТА" е да изгради мрежа от организации, работещи с младежи и да повиши техния капацитет да използват модел на работа за преодоляване на конфликти и развитие на критично мислене у младежите чрез средствата на театъра.

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение "Дебют" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“