Новини

Развитие на мрежа "Младежки театри срещу омразата"

  към всички новини
Мрежови срещи, Габрово
20 07.2022

Мрежови срещи, Габрово


  • Първа мрежова среща – 12 и 13 май 2022 г.
  • Втора мрежова среща – 16 и 17 май 2022 г.
  • Трета мрежова среща – 19 и 20 май 2022 г.

В семинарите за разширяване на мрежата от организации, работещи с младежи, проведени от проектния партньор Народно читалище „Христо Смирненски - 1949” в Габрово през май 2022 г. участваха общо 46 представители на 15 различни организации от града и региона. Това са: SOS Детски селища, Център за обществена подкрепа (ЦОП) Вяра, Звено „Майка и бебе” Община Габрово, Технически университет, Национална Априловска гимназия, Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов”, Младежко театрално студио „Гаргара”, Превантивно-информационен център, Общински съвет по наркотични вещества, Терапевтичен център „Св. Илия”, Фондация „Общност в полза на зависимите”, Младежки център Габрово, Народно читалище „Зора – 1872”, ТС „Новомахленчета”. Част от тях взеха участие във финалното събитие на проекта на 28 и 29 май 2022 г. в Кюстендил и представиха елементи от импро-театъра като иновативни похвати за работа в сферата на неформалното образование, насочени към намаляване езика на омразата.

Проектът "РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА МЛАДЕЖКИ ТЕАТРИ СРЕЩУ ОМРАЗАТА" се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА МЛАДЕЖКИ ТЕАТРИ СРЕЩУ ОМРАЗАТА" е да изгради мрежа от организации, работещи с младежи и да повиши техния капацитет да използват модел на работа за преодоляване на конфликти и развитие на критично мислене у младежите чрез средствата на театъра.

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение "Дебют" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“